Polska Żegluga Morska

Organy przedsiębiorstwa państwowego

Organami przedsiębiorstwa państwowego są: ogólne zebranie pracowników (delegatów), rada pracownicza i dyrektor przedsiębiorstwa. Dyrektora przedsiębiorstwa państwowego powołuje rada pracownicza. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego zarządza przedsiębiorstwem i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

Rada Pracownicza PŻM P.P. Uchwałą nr 4/XX/2024 z dnia 19.04.2024 r. zgodnie z kompetencją ustawową, działając na podstawie art. 33a ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z dnia 25.09.1981 r. (Dz. U. 2023, poz. 437) wobec odwołania z pełnionej funkcji dyrektora przedsiębiorstwa PŻM P.P. Pana Andrzeja Wróblewskiego zgodnie z Uchwałą Rady Pracowniczej nr 127/XIX/2024 z dnia 16.04.2024 r.,  w nawiązaniu do Uchwały nr 125/XIX/2024 r. z dnia 09.04.2024 r., postanowiła o wyznaczeniu Pana Dariusza Doskocza do pełnienia funkcji tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa do czasu powołania przez organ uprawniony nowego dyrektora przedsiębiorstwa PŻM P.P. zgodnie z postanowieniami przywołanej ustawy.

Rada pracownicza składa się z 25 członków. Kadencja rady pracowniczej trwa 2 lata.

Prezydium Rady Pracowniczej XX kadencji składa się z 5 członków:

 • Michał Czubko – Przewodniczący,
 • Karolina Borchardt – Wiceprzewodniczący,
 • kpt. ż. w. Jacek Malinowski – Wiceprzewodniczący,
 • Kamil Kardasz – Wiceprzewodniczący,
 • Łukasz Kowalczyk – Sekretarz.

Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy:

 1. uchwalenie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa;
 2. przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji;
 4. wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki handlowej lub innej struktury organizacyjnej przewidzianej przepisami prawa bądź nabycie jej udziałów (akcji), jak również podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia z takiej struktury, żądania jej rozwiązania lub zbycia jej udziałów (akcji);
 5. wyrażanie zgody na oddawanie środków trwałych przedsiębiorstwa osobom prawnym lub fizycznym do korzystania z nich w formie przewidzianej w prawie cywilnym;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie łączenia i podziału przedsiębiorstw;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany kierunku działalności przedsiębiorstwa;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie podziału na fundusze wygospodarowanego dochodu pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz zasad wykorzystania tych funduszów, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3;
 10. wyrażanie zgody na zbywanie środków trwałych stanowiących przedmiot stałego użytku przedsiębiorstwa oraz na dokonanie darowizny;
 11. decydowanie o przystąpieniu przedsiębiorstwa w charakterze członka zbiorowego do organizacji społecznych;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie klubów techniki i racjonalizacji;
 13. (skreślony)
 14. podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu w przedsiębiorstwie referendum;
 15. wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw.

Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy również podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania dyrektora przedsiębiorstwa oraz innych osób wykonujących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie, zgodnie z przepisami ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

 1. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa oraz jego kierownictwa.
 2. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 805).
 3. Właściwe organy obowiązane są do zasięgania opinii rady pracowniczej przedsiębiorstwa w sprawach: zmiany aktu o utworzeniu i likwidacji przedsiębiorstwa, komercjalizacji i prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa - z wyjątkiem przypadku, gdy z wnioskiem wystąpił dyrektor przedsiębiorstwa państwowego i rada pracownicza, zawierania przez przedsiębiorstwo porozumień i umów długoterminowych z innymi organizacjami gospodarczymi oraz organami administracji państwowej, wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, decyzji dyrektora o przydziale mieszkań,
 4. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma obowiązek wyrażenia opinii w sprawach przedłożonych przez dyrektora przedsiębiorstwa i organ założycielski, a wymienionych w pkt 5.

Zebranie delegatów składa się z 25 członków. Kadencja zebrania delegatów trwa 2 lata.

 1. Zebranie delegatów:
  1. uchwala, na wniosek dyrektora, statut przedsiębiorstwa;
  2. podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi;
  3. dokonuje rocznej oceny działalności rady pracowniczej przedsiębiorstwa oraz dyrektora przedsiębiorstwa;
  4. uchwala wieloletnie plany przedsiębiorstwa;
  5. uchwala, na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa, statut samorządu załogi przedsiębiorstwa.
 2. Zebranie delegatów ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.

 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2021
Data modyfikacji : 08.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony

do góry